Εταιρικό Δίκαιο

1. Σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών σε συμμόρφωση με το Ν.3853/2010 («υπηρεσίες μιας στάσης»), καθώς και στη σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών.
2. Σύσταση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τη νέα εταιρική μορφή που θεσπίστηκε με το Ν.4072/2012.
3. Δικαιώματα της μειοψηφίας, την ακύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την μεταβίβαση μετοχών, την εποπτεία συμμόρφωσης με τις διατυπώσεις δημοσιότητας, τις μετατροπές, συγχωνεύσεις και αποκτήσεις, καθώς και στη ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού.

Στοιχεια Επικοινωνιας

Μπρούστας και Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Δ.Σούτσου 13, Αθήνα

Τηλ./Fax 210 3301309 

 

TΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA